game bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Cổ phiếu - Trái phiếu

Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức đều đặn hàng quý, ngày 29/12/2023 CII đã chuyển gần 100 tỷ đồng cho Tổng Cty Lưu ký & Bù trừ CK

29 Tháng 12. 2023

game bài online (Công Ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức đều đặn vào ngày đầu mỗi quý với mức tỷ lệ chi trả là 4%/quý (tương đương 16%/năm), ngày 29/12/2023, Công Ty đã thực hiện chuyển gần 100 tỷ đồng cho Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam.

Như vậy, vào ngày đầu năm mới 2024, cổ đông của CII (theo danh sách chốt quyền ngày 16/10/2023) sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt. Công Ty sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 4%/quý, tương đương 16%/năm) đều đặn vào đầu mỗi quý.

game bài online liên quan