game bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Thông tin công bố

Ngày 5/1/2024, HĐQT CII đã họp và thông qua các nội dung sau: 1.Kết quả đăng ký và nộp tiền mua TPCĐ phát hành cho cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 28/12/2023. 2. Phương án xử lý số TPCĐ còn lại chưa phân phối hết 3. Điều chỉnh một số nội dung trong PA phát hành TPCĐ Gói 2 4. Tạm dừng chuyển đổi Đợt 7 và Đợt 8 của TPCĐ CII42013 5. Thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường 2023

05 Tháng 01. 2024

game bài online (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Ngày 05/01/2024, Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công Ty đã họp và thông qua một số các nội dung như sau:

 1. Thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng (Trái phiếu CII42301) của cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 28/12/2023 theo Thông báo chào bán số 503/2023/CV-CII của CII ngày 03/11/2023:
 • Tổng số lượng trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 28.401.951 trái phiếu;
 • Số lượng trái phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 16.923.164 trái phiếu;
 • Số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối: 11.478.787 trái phiếu.
 1. Thông qua phương án xử lý số Trái phiếu CII42301 còn lại chưa phân phối hết nói trên của đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty:
 • Nguyên tắc xử lý: Số lượng trái phiếu còn thừa sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được chào bán tiếp cho cán bộ, nhân viên của Tổ Chức Phát Hành với các điều khoản và điều kiện tương tự như chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cán bộ, nhân viên của Tổ Chức Phát Hành đăng ký mua trái phiếu phải hoàn tất việc đóng tiền trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đóng tiền của cổ đông hiện hữu.
 • Số lượng trái phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên của Tổ Chức Phát Hành là số lượng trái phiếu còn lại chưa bán hết cho cổ đông hiện hữu: 11.478.787 trái phiếu
 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi Gói 2 đã thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023 và thông qua toàn văn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Gói 2 sau khi điều chỉnh để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.
 2. Thông qua việc tạm dừng thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu tại Đợt 7 (dự kiến ngày 02/05/2024) và Đợt 8 (dự kiến ngày 04/11/2024) để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.
 3. Thông qua thời gian, địa điểm, và nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 (“ĐHĐCĐBT”) (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông 25/12/2023):
 • Thời gian tổ chức ĐHĐCĐBT: 08h30 ngày 31/01/2024
 • Địa điểm: Hội trường Nhà khách T78,

145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

 • Nội dung:
 • Điều chỉnh Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi Gói 2 đã thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023;
 • Tạm dừng thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu tại Đợt 7 (dự kiến ngày 02/05/2024) và Đợt 8 (dự kiến ngày 04/11/2024);
 • Một số vấn đề khác (nếu có).

game bài online liên quan