game bài online - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Báo cáo thường niên là một văn bản báo cáo truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của CII trong suốt một năm cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của CII trong năm tiếp theo.